جلسه ی هماهنگی سال96 با همکاران شرکتZF

جلسه ی هماهنگی سال96 با همکاران شرکت ZF