عقد قرارداد همکاری با شرکت ایدم تبریز

جلسه ی اقای دکتر ملکی نماینده مشکین شهر ، اقای مهندس بهنام جو استاندار اردبیل،  آقای مهندس اله وردی مالک کامیون سازی مشکین شهر با اقای دکتر رحمانی وزیر صمت در خصوص بومی سازی(داخلی) کلیه قطعات کامیون چاپار و عقد قرارداد همکاری فی مابین شرکت ایدم تبریز و کارخانه کامیون سازی مشکین شهر