تداوم همکاری های مشترک شرکت SACHS آلمان و شرکت حدید مبتکران در پروژه کامیون چاپار

برگزاری جلسات دوره ای و هماهنگی برای تامین قطعات