• مجموعه صندلی کامل شامل: 52 قطعه پرسکاری، 2 قطعه فاین بلانک، 22 قطعه پلیمری و 109قطعه استاندارد و خرید داخلی و 14 قطعه خرید خارجی میباشد که همگی توسط کارشناسان شرکت حدید مبتکران طراحی شده اند.
  • قالبهای کلیه قطعات پرسکاری در شرکت حدید مبتکران طراحی و ساخته شده اند.
  • قالبهای قطعات فاین بلنک توسط شرکت فاین تولز سوئیس ساخته شده اند.
  • قطعات مربوط به پیمانکاران از جمله قطعات متالوژی پودر ، قطعات فورج سرد ، سری تراشی و قطعات استاندارد توسط شرکت های پیمانکار قالبسازی و تولید شده است .
  • قالبهای فوم در شرکت حدید مبتکران طراحی و ساخته شده است.
  • قالب قطعات پلیمری از جمله دستگیره ها و قابها در شرکت حدید مبتکران ساخته شده است قالبهای ریل صندلی در شرکت حدید مبتکران ساخته شده است
  • کلیه فیکسچرهای جوشکاری ومونتاژ در شرکت حدید مبتکران طراحی و ساخته شده اند
  • مجموعاً 19 میلیارد تومان ( 11 میلیارد در قطعات فاین بلنک و 8 میلیارد در سایر قطعات ) سرمایه گذاری شده استصندلی راننده و شاگرد دارای 8 حرکت برقی می باشد که با استفاده از 4 الکتروموتور مربوط به ریل، تنظیم ارتفاع، تیلت و پشتی صورت می پذیرد.