آغاز نصب و اجرای خط مکانیزه تولید بدنه کامیون با ظرفیت 22 دستگاه در روز توسط تیم نصب شرکت شانگهای ریور