مذاکره با شرکتINTERMOBILترکیه در خصوص همکاری های فی مابین