شروع ترخیص آخرین بخش خط مکانیزه تولید کابین کامیون از گمرک اردبیل