حضور فعال شرکت صنعتی حدید مبتکران در دومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته