تصاویر مستند از داخل سوله های کارخانه کامیون سازی

کارخانه کامیون سازی شرکت حدید مبتکران – اردبیل – 24 تیرماه 1397

تصاویر مستند از داخل سوله های کارخانه کامیون سازی