تست جاده ای اولین نمونه چاپار با مشارکت DAIMLER BENZ آلمان