ترخیص محموله ی اول خط تولید کامیون شرکت حدید مبتکران  از گمرک استان اردبیل