بازدید وزیر کار و رفاه از سایت استان اردبیل

بازدید وزیر کار و رفاه به همراه استاندار محترم استان اردبیل و دکتر ملکی نماینده محترم شهرستان مشکین شهر از روند پیشرفت تولید کامیون چاپار در سایت استان اردبیل

http:/tn.ai/1776056