بازدید جناب آقای دکتر ملکی و هیئت همراه از غرفه شرکت صنعتی حدید مبتکران در دومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته