اتمام پروسه ترخیص خط مکانیزه تولید کابین کامیون چاپار از گمرک اردبیل